ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္ ၁/၂၀၁၆သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပြဲေျကညာခ်က္