စာေမးပြဲခန္းေနရာသတ္မွတ္ျခင္း(ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပိုင္း(ခ))