တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၇/၂၀၁၆)(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပဲြ​အခိ်န္စာရင္း