ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္ ၁/၂၀၁၆သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပြဲ လက္ေတြ့/နွုတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္းေျကညာခ်က္