ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(က)(၇/၂၀၁၆)သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တဲြ)စာေမးပြဲေၾကညာခ်က္