ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္(၁/၂၀၀၁၆)သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တဲဲြ)စာေမးပဲြ​ေ​ျကညာခ်က္