ပထမႏွစ္အမ္ဘီဘၤီအက္(၁၂/၂၀၁၆)သင္တန္းအတန္တင္(ပုံမွန္)စာေမးပြဲနွင့္ပတ္သက္သည့္ေၾကညာခ်က္