ေဆးပညာဒီပလိုမာႏွင့္ေဆးပညာမဟာသိပၸံဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္လွႊာေခၚယူျခင္း(၂၀၁၈)