ျပင္ပဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း(၂၀၁၈)