ေဆးပညာပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း(၂၀၁၈)