၂၀၁၈-ပညာသင္နွစ္၊မိသားစုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေဆးပညာဒီပလိုမာသင္တန္း၀င္ခြင့္စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။