ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(ခ)(၇/၂၀၁၆)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲနွင့္ပတ္သက္သည့္ေၾကညာခ်က္