စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း(ပထမနွစ္အမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆)