စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း(ပထမအမ္ဘီဘီအက္ ၁၂/၂၀၁၆)