စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေျကညာျခင္း(ပထမအမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆))