ပထမအမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲလက္ေတြ႕/နွဳတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္း