ေျကညာခ်က္(ပထမအမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆)သင္တန္း(ပံုမွန္)စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း