ပထမအမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆)သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပြဲနွင့္ပတ္သက္သည့္ေျကညာခ်က္