စာေမးပြဲခံုအမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပိုင္း(ခ)