ေရးေျဖစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည့္ေန႔ရက္ေျပာင္းလဲေျကညာျခင္းကိစၥ