ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(ခ)(၇/၂၀၁၆)သင္တန္း(ပံုမွန္)နွင္​့ေနာက္ဆံုးနွစ္အပိုင္း(ခ)(၇/၂၀၁၆)သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပြဲလက္ေတြ႕/နွုတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္းေၾကညာျခင္း