စာေမးပြဲခန္းေနရာသတ္မွတ္ျခင္းေနာက္ဆံုးနွစ္(အပိုင္းက)