ေနာက္ဆံုးနွစ္အမ္ဘီဘီအက္အပိုင္း(ခ)(၇/၂၀၁၆)ပံုမွန္သင္တန္းနွင့္အပိုင္း(ခ)(ေနာက္ဆက္တြဲ)ေအာင္စာရင္း