ပထမနွစ္အမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆)သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တြဲ)စာေမးပြဲလက္ေတြ႔/နွုုတ္ေမးအခ်ိန္စာရင္း