ပထမနွစ္အမ္ဘီဘီအက္(၁၂/၂၀၁၆)သင္တန္း(ေနာက္ဆက္တြဲ)ေအာင္စာရင္း