တတိယအမ္ဘီဘီအက္(၆/၂၀၁၇)ပုံမွန္စာေမးပဲြ​နွင့္ပတ္္သက္သည့္ေၿကညာခ်က္