ဒုတိယအမ္ဘီဘီအက္ ၁/၂၀၁၇သင္တန္း​(ပံုမွန္)စာေမးပြဲနွင့္ပတ္သက္သည့္ေ​ျကညာခ်က္